Główne menu

Regulamin witryny i konkursów na kobietapo30.pl

Regulamin portalu kobietapo30.pl

Agencja interaktywna Jotnet udostępnia serwis www.kobietapo30.pl każdemu użytkownikowi Internetu bezpłatnie. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte na niniejszej stronie internetowej w Regulaminie portalu kobietapo30.pl

Wydawcą serwisu tematycznego kobietapo30.pl  jest agencja interaktywna Jotnet z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej Jotnet).

Celem serwisu www.kobietapo30.pl jest udostępnianie Użytkownikom informacji opublikowanych na portalu, korzystanie z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki w celu odnalezienia interesującej informacji, nawiązywanie i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami oraz udostępnienie możliwości komunikacji między poszczególnymi Użytkownikami portalu i między Redakcją a Użytkownikami strony.

Strona kobietapo30.pl umożliwia zamieszczanie własnych opinii, wiadomości oraz wymieniania się spostrzeżeniami dotyczącymi własnych doświadczeń. Zawartość portalu www.kobietapo30.pl nie ma charakteru naukowego, treści tu zamieszczone nie mogą zastąpić wizyty u lekarza-specjalisty ani dostępu do książek naukowych. Portal jest ogólnodostępny i nie może służyć jako źródło nieomylnej wiedzy.

Całkowitą odpowiedzialność za publikowane treści, jak również za działania podejmowane w związku z uczestnictwem w serwisie ponosi osoba dokonująca danych publikacji bądź działań. Wskazana aktywność powinna przede wszystkim odpowiadać prawu, niniejszemu Regulaminowi, jak również dobrym obyczajom.

Jotnet nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści (w tym komentarze), w szczególności za ich subiektywny wydźwięk oraz intencje osób je zamieszczające (niezależnie od kogo pochodzą). Wydawca nie ponosi odpowiedzialności również za decyzje podjęte po zapoznaniu się z treścią strony oraz ich skutki.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 02.101.936 z poz.zm.) oraz na podstawie osobno wyrażonej zgody i zezwolenia przez użytkowników strony. Informacje o danych osobowych i adresowych o użytkownikach strony wykorzystywane są jedynie w celach realizacji akcji promocyjnych i konkursów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych osób korzystających z serwisu osobom trzecim. Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikami strony są wykorzystywane jedynie w celu kontynuacji tej korespondencji i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Zabronione treści

Na stronie www.kobietapo30.pl nie są publikowane treści niezgodne z prawem polskim, międzynarodowym, nawołujące do dyskryminacji wyznaniowej, rasowej, czy etnicznej. Nie publikujemy treści pornograficznych, niemoralnych, czy uznawanych za nieetyczne. Użytkownikom zabrania się umieszczania na serwisie treści wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, mogących urazić uczucia religijne, czy moralność innych osób. Zabrania się także umieszczania materiałów chronionych prawem autorskich, do jakich osoba publikująca treść nie ma prawa. Zabrania się też publikowania treści promujących, zachęcających do działalności nielegalnej, np. hakerstwa. Zabrania się umieszczania treści powszechnie uznawanych za SPAM, czy zawierających reklamę usług, towarów, bez istotnego przekazu merytorycznego. Zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa i interesy serwisu kobietapo30.pl.

Jotnet nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników strony, zwłaszcza zawarte w komentarzach. Wszelką odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy. Jotnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści na stronie kobietapo30.pl Użytkowników internetu.

Jotnet nie ponosi odpowiedzialności za chwilowo niedostępny serwis oraz jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie nieprawidłowego funkcjonowania portalu.

Jotnet zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu, czasowego zawieszania działalności oraz publikowania nowych treści, trwałego wyłączenia strony, bez archiwizowania wcześniej dostępnych treści. Jotnet zastrzega sobie prawo do usunięcia wcześniej opublikowanej treści: zdjęcia, tekstu lub linku. Każdy konkurs lub specjalna oferta może być regulowana oddzielnym regulaminem, publikowanym przy określonej okazji.

Użytkownicy strony kobietapo30.pl mogą umieszczać linki w treści na stronie, które pozwolą użytkownikom do przejścia na inne strony internetowe. Jotnet nie odpowiada jednak za regulamin oraz ochronę prywatności obowiązujące na stronach, do których www.kobietapo30.pl odsyła.

Prawa autorskie

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie www.kobietapo30.pl nie jest równoznaczne z nabycie do nich jakichkolwiek praw. Treści opublikowane na stronie są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie utworów w całości lub w części oraz udostępnianie ich publicznie poza przypadkami, które uwzględnia ww. ustawa.

Informacje publikowane na stronie www.kobietapo30.pl publikowane są m.in. do celów informacyjnych. Wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieaktualne dane, za treść i formę umieszczanych artykułów, reklam oraz treści tworzone przez użytkowników portalu.

Użytkownik serwisu kobietapo30.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa potrzebne do przesyłania danych, zdjęć i informacji, także tych udostępnianych w trakcie trwania konkursu. Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, które przesyła są wolne od wad prawnych i w żadnym stopniu nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Zmiany regulaminu

Jotnet zastrzega wprowadzenie zmian w regulaminie i w polityce ochrony prywatności strony www.kobietapo30.pl wynikające z rozwoju technologii internetowej, rozwoju serwisu oraz zmian ustawodawczych w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Użytkownika ze strony www.kobeitapo30.pl  po wprowadzeniu zmian w regulaminie oraz polityce prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzenie zmian i nie łączy się z koniecznością otrzymania odrębnej zgody.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego regulaminu prosimy o kontakt, pisząc wiadomość na adres: kontakt@kobietapo30.pl

Ogólny regulamin konkursów organizowanych na stronie kobietapo30.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera ogólne warunki korzystania z konkursów (zwanych dalej „Konkursami”), organizowanych przez Jotnet.pl wydawcy strony kobietapo30.pl z siedzibą w Bydgoszczy, NIP      953-24-90-222, REGON      340376130.
2. Korzystać z Konkursów mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników Organizatora lub współpracowników.
3. Uczestnicy korzystać będą z Konkursów na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych.
4. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą świadczonej usługi. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie. Osoby, które biorą udział w konkursach na witrynie zgadzają się na otrzymywanie newsletterów. W każdym momencie mogą cofnąć tę zgodę i wypisać się z listy subskrybentów.
5. Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Chyba, że szczegółowy regulamin dotyczący konkretnego konkursu mówi inaczej.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem.
8. Decyzja Organizatora w sprawach związanych z Konkursem jest ostateczna i niepodważalna.

II Działanie Konkursu
1. Organizator zamieści w materiałach promocyjnych/konkursowych informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, ramach czasowych Konkursu.
2. Konkurs jest dostępny dla użytkowników internetu.
3. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani na podstawie adresu e-mail lub wysłanych danych kontaktowych.
4. Zadaniem Uczestnika konkursu ustalane jest każdorazowo we wpisie konkursowym.
5. Ilość zwycięzców oraz typ nagrody ustalane są we wpisie konkursowym.
6. Czas wyłonienia zwycięzców będzie określana w osobnym wpisie.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu oraz wysyłki nagrody ze względu na dużą ilość zgłoszeń.
8. Wyniki konkursu publikowane są na stronie kobietapo30.pl. Laureaci informowani są o wygranych również za pośrednictwem wiadomości e-mail.
9. Brak wysyłki danych kontaktowych (jeśli to konieczne, bo dane te nie zostały podane w zgłoszeniu konkursowym) w przeciągu 14 dni liczonych od dnia wysłania informacji e-mail o wygranej do Laureata konkursu skutkuje bezpowrotną utratą prawa do nagrody.

III Nagrody

1. Organizator przewidział nagrody (dalej „Nagrody”), które będzie można otrzymać biorąc udział w Konkursie.
2. Opis Nagród zostanie przedstawiony w materiałach promocyjnych/konkursowych.
3.  Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę Nagród rzeczowych na nagrody pieniężne oraz o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik ma 14 dni od ogłoszenia zwycięzców na przekazanie danych adresowych, na które ma być wysłana nagroda.
6. Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

IV Postanowienia końcowe

1 Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
2. Konkurs może być organizowany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
5. Organizator może zaniechać lub ograniczyć zakres świadczenia usług dostępnych w Konkursie bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników o tym zamiarze.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.